Duke qënë pjesë e pronaime.al ju bini dakort me rregullat e mëposhtme të përdorimit.

Kushtet e përdorimit për pronaime.al

Angazhimi ynë ndaj jush
1. Ju detyroheni të mos dhunoni asnjë nga rrëgullat e pronaime.al

2. Ju detyroheni të mos përdorni përmbajtjën e faqes pronaime.al në cfarëdolloj mënyre që mund të konsiderohet si e papranueshme për qëllimet që ajo është vënë në dispozicion.

3. Ju detyroheni të mos përdorni pajisje softwarike si viruse apo ndonjë lloj tjetër teknologjie që mund të dëmtojë faqën.

4. Ju detyroheni të mos kryeni veprime të cilat imponojnë ngarkësë shumë të madhë apo të pa arsyeshme në infrastrukturën e pronaime.al.

E drejta e autorit

I gjithë matëriali që gjëndët në pronaime.al mbrohët nga ligjet ndërkombëtare të së drëjtës së autorit. Përdoruesi nuk mund të modifikojë, riprodhojë apo kopjojë pa lejën e zotëruesvë të së drejtës së autorit.